Pracownia analiz

Oznaczanie stężenia:
– tlenu / dwutlenku węgla / tlenku węgla / wodoru / metanu / etanu / etylenu / azotu
– w powietrzu metodą chromatograficzną i konduktometryczną
– oznaczanie stężenia tlenków azotu w powietrzu metodą kolorymetryczną
– oznaczanie zawartości pyłu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną
– oznaczanie intensywności osiadania pyłu
– oznaczanie zawartości części niepalnych w pyle węglowym